παροχές υγείας@@@@@@@@@

Το ΙΚΑ αλλάζει τη διαδικασία απόδοσης της ασφαλιστικής ικανότητας

Η διαδικασία απογραφής των ασφαλισμένων του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ) απλοποιείται και τροποποιείται η διαδικασία απόδοσης της ασφαλιστικής ικανότητας (βιβλιάριο υγείας), λόγω της δημιουργίας Εθνικού Κέντρου Δικαιούχων Περίθαλψης.
Σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, καταργείται η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας και η αποστολή ή επικόλληση της αυτοκόλλητης ετικέτας, ενώ δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης στην «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.».
Σε εγκύκλιο του ΙΚΑ, με την οποία κοινοποιείται η υπουργική απόφαση, διευκρινίζεται ότι η νέα διαδικασία απογραφής, αφορά όλα τα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ ή στην ασφάλιση φορέων, κλάδων ή λογαριασμών, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α., για να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένων.
Για τους ασφαλισμένους που θα προσέρχονται στα τμήματα Μητρώου, για έκδοση, αντικατάσταση οικογενειακού βιβλιαρίου υγείας ή για να προσθέσουν νέο μέλος οικογενείας στο ήδη υπάρχον οικογενειακό βιβλιάριο, η ασφαλιστική ικανότητα θα χορηγείται στον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) του μέλους, αφού προηγηθεί η απογραφή του.
Ο αποδιδόμενος Α.Μ.Α. του έμμεσου μέλους θα συμπληρώνεται μαζί με τον Α.Μ.Κ.Α. στο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας κάτω από τη θέση της φωτογραφίας και μετά το Όνομα-Επίθετο, Χρονολογία γεννήσεως - Συγγενική σχέση.
Δεν θα εκτυπώνεται ετικέτα, ούτε θα καταχωρείται χειρόγραφα η θεώρηση στο βιβλιάριο υγείας αλλά η ασφαλιστική ικανότητα θα αποτυπώνεται στο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο στην «Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ».
Οι ασφαλισμένοι καθώς και τα έμμεσα μέλη τους που έχουν απογραφεί, θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας προς «ασφαλισμένους - συνταξιούχους για την ασφαλιστική ικανότητα», που είναι σε λειτουργία.
Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους συνταξιούχους λόγω θανάτου θα πραγματοποιείται στον ατομικό τους Α.Μ.Α.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται επίσης ότι, δεν θα χορηγούνται παροχές ασθένειας σε συνταξιούχους λόγω θανάτου και σε προστατευόμενα μέλη ασφαλισμένων μας, αν δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα στο δικό τους Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.Α.).
Υπενθυμίζεται ότι, οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου δεν μπορούν να ασφαλίσουν προστατευόμενα μέλη.
Ακόμη, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αναστέλλει το δικαίωμα ασφαλιστικής ικανότητας σε όσους ασφαλισμένους παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις λόγω ληξιαρχικών γεγονότων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν διασύνδεσης και διασταύρωσης των στοιχείων με το σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ ή, λόγω της απώλειας της ιδιότητας προστατευόμενου μέλους λόγω σπουδών.
Ειδικά για τις περιπτώσεις θανάτου των άμεσα ασφαλισμένων, η ασφαλιστική ικανότητα εμμέσου μέλους δεν αναστέλλεται μέχρι την τελική κρίση του οικείου Φορέα (αναστολή, διαγραφή, μεταβίβαση, παράταση, κ.λπ.), ο οποίος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σχετικά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θα συνεχίσουν να προβαίνουν σε ενέργειες λήξης ασφαλιστικής ικανότητας, στις περιπτώσεις που τους τίθενται υπόψη.@@@@@
 
On line πλέον η διαδικασία απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας ασφαλισμένων στο ΙΚΑ 


Απλουστεύεται η διαδικασία απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας στους δικαιούχους για το έτος 2014, καθώς από την ερχόμενη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, το ΙΚΑ θα θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονική υπηρεσία (στο www.ika.gr) που θα επιτρέπει σε ασφαλισμένους να ενημερώνονται άμεσα, αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014, δηλαδή από την 1η Μαρτίου 2014 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση του ΙΚΑ, η υπηρεσία αυτή θα επιτρέπει, μόνο σε ασφαλισμένους, να ενημερώνονται άμεσα εάν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014 και για τη διεύθυνση αποστολής της αυτοκόλλητης ασφαλιστικής ετικέτας.

Σε περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένη η διεύθυνση αποστολής ετικέτας, οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αλλά αυτή θα τους αποσταλεί σε σύντομο χρονικό διάστημα στη δ/νση της έδρας του εργοδότη τους, ή στη διεύθυνση κατοικίας τους, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Φορολογουμένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΑΧΙS).

Η υπηρεσία αυτή προς το παρόν δεν απευθύνεται σε συνταξιούχους.
Παράλληλα, η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποιεί ότι:
- Έχουν, ήδη, αποσταλεί 1.408.233 αυτοκόλλητες ετικέτες ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014, σε 1.295.342 εργαζόμενους και 112.891 τακτικά επιδοτούμενους ανέργους, οι οποίοι μέχρι και τον 10/2013 είχαν πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας ή είχαν επιδοτηθεί για 100 ημέρες από τον ΟΑΕΔ.
-Η επεξεργασία των ασφαλιστικών δεδομένων συνεχίζεται και θα ακολουθήσουν νέες αποστολές ετικετών για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους εργαζόμενους και τακτικά επιδοτούμενους ανέργους, που σταδιακά συμπληρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις των 100 ημερών εργασίας ή επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, στο προηγούμενο έτος (2013) με την επεξεργασία των στοιχείων του 11/2013 και 12/2013.
-Οι ασφαλισμένοι που έχουν παραλάβει ή θα παραλάβουν αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας, καθώς και όσοι διαθέτουν ήδη θεωρημένο βιβλιάριο υγείας για το ασφαλιστικό έτος 2014, δεν θα προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΙΚΑ για θεώρηση του αντίστοιχου οικογενειακού βιβλιαρίου των προστατευόμενων μελών της οικογένειας τους, εφόσον αυτά είναι σύζυγοι ή τέκνα κάτω των 18 ετών.

Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί να προσκομίσουν στους Παρόχους Υγείας (συνταγογράφους γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, συμβεβλημένες κλινικές, νοσοκομεία κτλ) το μη θεωρημένο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας μαζί με το αντίστοιχο ατομικό βιβλιάριο υγείας.

Σχετικές οδηγίες θα αποσταλούν στους παρόχους υγείας από τον ΕΟΠΥΥ.
Τέλος, η Διοίκηση του ΙΚΑ αναφέρει ότι με τις συγκεκριμένες δράσεις, αλλά και με άλλες που έχουν ήδη δρομολογηθεί,προσβλέπει στην ολοκλήρωση ενός πολυσύνθετου Έργου Διαχείρισης Ασφαλιστικής Ικανότητας, το οποίο περιλαμβάνει, την πλήρη αυτοματοποίηση της απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας, την κατάργηση των αυτοκόλλητων ετικετών ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας και της θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας.

Ακόμη την ηλεκτρονική ενημέρωση των ασφαλισμένων, μέσω του Διαδικτύου, για την ασφαλιστική τους ικανότητα και την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων από τους Παρόχους Υγείας (συνταγογράφοι γιατροί, διαγνωστικά κέντρα, συμβεβλημένες κλινικές, νοσοκομεία κλπ).
Τέλος την ολοκλήρωση του μητρώου ασφαλισμένων αμέσων και εμμέσων μελών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την ελαχιστοποίηση της επισκεψιμότητας των ασφαλισμένων στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ

@@@@@@@@@@@@@@@

Σταϊκούρας: Έρχονται μέτρα για τις δαπάνες στην υγεία

Στόχος να συγκρατηθούν οι δαπάνες του ΕΟΠΥΥ
Νέα περιοριστικά μέτρα και παρεμβάσεις στο χώρο της υγείας προκειμένου να συγκρατηθούν οι δαπάνες κυρίως του ΕΟΠΥΥ προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταικούρας καθώς όπως είπε «οι δαπάνες αυξάνονται αντί να συγκρατούνται».

Μιλώντας στο συνέδριο Medical Devices & Diagnostics «Navigating Through a Challenging Regulatory Climate», αναφέρθηκε διεξοδικά στους πόρους που έχουν δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό στο σύστημα υγείας και τον ΕΟΠΥΥ.
Όπως είπε "εφέτος τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού καταγράφουν σημαντική αύξηση των δαπανών του ΕΟΠΥΥ, κυρίως, για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσήλια ιδιωτικών κλινικών και φυσικοθεραπείες. Σε κάθε περίπτωση, ο εξορθολογισμός λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ με στόχο την οικονομική του εξυγίανση και την κάλυψη των αναγκών υγείας των ασφαλισμένων ευθύνης του, αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση".

3,5 δισ. ευρώ για παλιά χρέη

Πιο συγκεκριμένα, και ειδικότερα όσον αφορά τον τομέα της Υγείας, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο τέλος του 2011 οι οποίες προβλέπονται να πληρωθούν εφέτος από πόρους της Δανειακής Σύμβασης, ανέρχονταν στα 3,5 δισ. ευρώ.
Εκ των οποίων:
∙      2 δισ. ευρώ αφορούν τον ΕΟΠΥΥ (1,7 δισ. ευρώ από τα αρχικά ενταχθέντα στον ΕΟΠΥΥ ταμεία και 273 εκατ. ευρώ από τα μεταγενέστερα ενταχθέντα Ταμεία).
∙      1,5 δισ. ευρώ αφορούν τα Δημόσια Νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου των Πανεπιστημιακών και των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, καθώς και του ΝΙΜΤΣ).
Μέχρι σήμερα, οι χρηματοδοτήσεις έχουν ανέλθει στο 2,7 δισ. ευρώ.
Εκ των οποίων:
∙      1,2 δισ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ.
∙      1,2 δισ. ευρώ στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.
∙      205 εκατ. ευρώ στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και  117 εκατ. ευρώ στο ΝΙΜΙΤΣ.
∙      15 εκατ. ευρώ στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία.
Από αυτές τις χρηματοδοτήσεις, συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ, έγιναν πληρωμές στα 2,2 δισ. ευρώ. Εκ των οποίων:
∙      835 εκατ. ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ.
∙      1,1 δισ. ευρώ από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.
∙      172,4 εκατ. ευρώ από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
∙      111,3 εκατ. ευρώ από το ΝΙΜΙΤΣ.
∙      11,6 εκ. ευρώ από τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία.

Ο κ. Σταικούρας επισήμανε ότι "με βάση τα στοιχεία είναι προφανές, ότι, εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα αφού έχει χρηματοδοτηθεί το 61% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών του οργανισμού και έχει εξοφληθεί μόλις το 42%".
Κατά τις πληροφορίες το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ που δεν έφτασε στην αγορά - στους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς και - διατέθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας για να καλυφθούν νέα ελλείματα του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων.

Έρχονται μέτρα
Με βάση τις προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού και προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση ο αναπληρωτής υπουργός επί των Οικονομικών ανέπτυξε τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση και τα οποία είναι:
∙      Ο εξορθολογισμός των δαπανών νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
∙      Η επιτάχυνση των διαδικασιών αποπληρωμής υφιστάμενων οφειλών και εξόφλησης υποχρεώσεων τρέχοντος αλλά και προηγούμενων ετών.
∙      Ο συστηματικός έλεγχος των δικαιούχων συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας.
∙      Η συγκράτηση της δαπάνης προμηθειών ιατροτεχνολογικών υλικών και φαρμάκων.
Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την επίτευξη των παραπάνω αποτελούν:
∙      Η εφαρμογή κλιμακούμενου ποσοστού επιστροφής (rebate) και η εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw-back) για νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες.
∙      Η ανάθεση σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες του ελέγχου των παραστατικών και των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και η εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των συμβεβλημένων με αυτόν παρόχων υπηρεσιών υγείας.
∙      Η σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και η αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ).
@@@@@@@@@

 ΘΕΜΑ: Σπατάλη εκατομμυρίων στον ΕΟΠΥΥ ! Στον “καιάδα” ασφαλισμένοι και ιατροί !

ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ : Με έκπληξη διαβάσαμε αναλυτικό δημοσίευμα στον τύπο του Σαββάτου για το πάρτι σπατάλης που συντελείται στον ΕΟΠΥΥ. Ο οργανισμός δαπανά ανορθόδοξα το κεφάλαιο που προκύπτει από το υστέρημα των ασφαλισμένων, χρεώνοντας και αδικώντας τους ιατρούς – παρόχους υπηρεσιών υγείας όσο και τους ασφαλισμένους – χρήστες μέσα από την λειτουργία ενός συστήματος παροχής υγείας, που κρατάει ομήρους ασφαλισμένους και ιατρούς ! Κατόπιν όλων αυτών και μετά από έρευνα της ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ αισθανόμαστε την ανάγκη να δώσουμε στην δημοσιότητα τον αναλυτικό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ προκειμένου ο Έλληνας Πολίτης να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. (πατήστε εδώ)

Έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία έχει προκαλέσει στο σύνολο του ιατρικού κόσμου αλλά και στους ασφαλισμένους η πρόσφατη δημοσιοποίηση στην “Ελευθεροτυπία” του Σαββάτου 27/4/2013 στοιχείων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το 2013.
Πιο συγκεκριμένα σκανδαλώδες θεωρούμε το γεγονός ότι τη στιγμή που για κλινικές επισκέψεις 10000000 ασφαλισμένων ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει μόλις 82 εκατομμύρια ευρώ (1,4% του συνολικού προϋπολογισμού !), ακριβώς την ίδια στιγμή δαπανά συνολικά πάνω από 500 εκατομμύρια για λειτουργικά έξοδα - δαπάνες ! Μεγάλη έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι την ώρα που περιορίζει συνεχώς τις παροχές προς τους ασφαλισμένους, κόβοντας ακόμη και απαραίτητα φάρμακα όπως ασπιρίνες και φάρμακα θυρεοειδούς, ακριβώς την ίδια στιγμή ξοδεύει προκλητικά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ !
Ενδεικτικά αναφέρουμε :
21 εκατομ. ευρώ για υπερωρίες  προσωπικού
20 εκατομ.γιά μισθώματα
15 εκατομ. προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών
14 εκατομ. αμοιβές λοιπών που εκτελούν άγνωστης ταυτότητας υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθ. επαγγελματία
5,8 εκατομ. για καθαρισμό γραφείων
5,2 εκατομ. φωτισμός και κίνηση
2,5 εκατ.ευρώ τηλεφωνικά. τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη
2,5 εκατ. προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών
1,6 εκατομ. αγνώστου ταυτότητας “λοιπές πρόσθετες παροχές”
1,5 εκατομ. προμήθεια φωτογραφικού υλικού
1 εκατ. ευρώ ταχυδρομικά τέλη
1 εκατ.ευρώ γιά προμήθεια επίπλων
800 χιλ. ευρώ για γραφική ύλη
780 χιλ ευρώ για συμμετοχή σε συμβούλια
340 χιλ.ευρώ είδη καθαριότητας
100 χιλ. ευρώ απολυμαντικά
100 χιλ. εκκενώσεις βόθρων !!!
200 χιλ. ευρώ πλυντικά
100 χιλ.ευρώ εκκενώσεις βόθρων
520 χιλ.ευρώ έξοδα κίνησης υπαλλήλων
270 χιλ. ευρώ ημερήσιες αποζημιώσεις μετακίνησης υπαλλήλων
300 χιλ.ευρώ νομικές υπηρεσίες ιδιωτών
350 χιλ.ευρώ νομικές υπηρεσίες ιδιωτών
Την ώρα που γίνεται αυτό το “πάρτι” εκατομμυρίων ευρώ και ενώ υπάρχουν επίσημες δεσμεύσεις από την πολιτική ηγεσία για την αποπληρωμή των παλιών χρεών του ΕΟΠΥΥ, δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ προς τους ιατρούς. Διατάσσονται έτσι κατασχέσεις κατοικιών ιατρών για οφειλές προς την εφορία. Από την άλλη, τίθενται από τον οργανισμό άδικες περικοπές στις αναγκαίες ιατρικές δαπάνες των ασφαλισμένων.
Μεγάλες ευθύνες βαραίνουν τους ώμους της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ  για την κατάντια και τον εκτροχιασμό του σκοπού του οργανισμού που ήταν και είναι το νοικοκύρεμα και η περιστολή των άσκοπων δαπανών ώστε να διασωθεί ο ιδρώτας των ασφαλισμένων, διαφυλάσσοντας συγχρόνως την παροχή ποιοτικών υπηρεσίες υγείας.
Κατόπιν όλων αυτών και μετά από έρευνα της ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ αισθανόμαστε την ανάγκη να δώσουμε στην δημοσιότητα τον αναλυτικό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ προκειμένου ο Έλληνας Πολίτης να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. (πατήστε εδώ)
Καλούμε τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να σταματήσει τις αλόγιστες δαπάνες ενός αναποτελεσματικού και σπάταλου μηχανισμού που αδυνατεί να κάνει ακόμη και τα στοιχειώδη, να αποδώσει δηλαδή τα χρέη του προς τους πιστωτές του. Την καλούμε επίσης, να αξιολογήσει καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων του, να επανακαθορίσει τις δαπάνες για παροχή ιατρικών υπηρεσιών και να αρχίσει ένα πραγματικό διάλογο με όλους τους παρόχους, προκειμένου να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά ο ιδρώτας των ασφαλισμένων.

Για το ΔΣ της ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμμ.
Γ. Ελευθερίου                                              Χ. Παπασιδέρης

@@@@@@
 
«Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)
του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)


 ΕΚΠΥ-ΕΟΠΥΥ


@@@@@@@@@@
Τετάρτη, 27 Μαρτίου, 2013

Νέο σύστημα αποζημίωσης φαρμάκων από σήμερα
Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η «θετική» λίστα φαρμάκων και η ασφαλιστική τιμή. Ο νέος τρόπος αποζημίωσης των φαρμάκων, από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και από τους ασφαλισμένους είχε ανακοινωθεί ότι θα ξεκινούσε σήμερα, αλλά η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), ζήτησε παράταση προκειμένου να προσαρμοστεί το σύστημα της «θετικής» λίστας στα φαρμακεία.
 «Με αυτό το μέτρο εξοικονομούν οι ασφαλισμένοι από τις δαπάνες τις ιδιωτικές για αγορά φαρμάκου περίπου 50 εκ. τον χρόνο, δηλαδή είναι προς όφελος των ασφαλισμένων και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς. Παράλληλα πρόσθεσε ότι ο ασθενής έχει πρόσβαση και στο πρωτότυπο και στο γενόσημο φάρμακο.
 «Σε κάθε θεραπευτική κατηγορία ο ασθενής μπορεί να έχει πρόσβαση σε φάρμακο που δεν έχει περισσότερη επιβάρυνση πέραν της συμμετοχής του και ο ασθενής δεν έχει παρά να ζητήσει από τον γιατρό και τον φαρμακοποιό να του δοθεί το φάρμακο που δεν θα έχει επιπρόσθετη επιβάρυνση», είπε ο κ. Σαλμάς, επισημαίνοντας ότι «στην περίπτωση που επιλεγεί ένα σκεύασμα με μεγαλύτερη λιανική τιμή από την ασφαλιστική την διαφορά την μοιράζεται 50% ο ΕΟΠΥΥ και 50% ο ασθενής ενώ σε όλα τα κράτη της Ευρώπης που εφαρμόζεται την πληρώνει μόνο ο ασθενής την διαφορά».


@@@@@@@
Αθήνα, 27-2-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δραματική υποβάθμιση της περίθαλψης του ασθενή από τις περικοπές που προβλέπονται στον Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ

Η δραματική υποβάθμιση της περίθαλψης του Έλληνα ασθενή συνεχίζεται με τις σκληρές περικοπές σε βασικές παροχές που προβλέπονται στον Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ.
Ο περικοπές σε βοηθήματα, φυσικοθεραπείες, γυαλιά και άλλες βασικές παροχές αποτελούν ένα ακόμα σοβαρό πλήγμα για τον ασθενή ο οποίος έχει φτάσει πλέον να κόβει ακόμα και τα φάρμακά του γιατί δεν έχει να πληρώσει την συμμετοχή.
Επιπλέον η πρόθεση για μείωση των συμβεβλημένων γιατρών κατά 10% θ αποτελέσει μια ακόμα σοβαρή υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς ο ασθενής δεν θα μπορεί πλέον ούτε γιατρό να βρει για να εξυπηρετηθεί.
Είναι σαφές ότι ο ΕΟΠΥΥ χρειάζεται περισσότερους γιατρούς για να κατορθώσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο περίθαλψης για τον ασθενή.
Οι περικοπές έχουν στόχο να μετακυληστεί το κόστος της περίθαλψης στην τσέπη των ασθενών . 
Η εικόνα της τριτοκοσμικής περίθαλψης που προσφέρει ο ΕΟΠΥΥ αποτυπώνεται στις μαύρες σακούλες των σκουπιδιών μέσα στις οποίες φυλάσσονται τα παραστατικά των δεδουλευμένων των γιατρών και των διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων για τα έτη 2010 και 2011-όπως αποκαλύφθηκε σε σημερινό δημοσίευμα ημερήσιας εφημερίδας-.
Για το σημαντικό αυτό θέμα ο ΙΣΑ έστειλε επιστολή στους υπουργούς Υγείας καθώς και στον διοικητή του Φορέα με την οποία διαμαρτύρεται εντόνως για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση.
Όπως τονίστηκε «οι εικόνες αυτές μας προκαλούν οργή, διότι οι κόποι χιλιάδων ιατρών βρίσκονται «αρχειοθετημένοι» σε υπόγεια υπηρεσιών, μέσα σε σακούλες σκουπιδιών».
Ο ΙΣΑ κάλεσε τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να προβεί σε άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων των ιατρών και των διαγνωστικών κέντρων-εργαστηρίων, προκαταβάλλοντας ως έναντι το 90% πριν την εκκαθάριση και να μας προσδιορίσει άμεσα σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου